:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม > รายละเอียดข่าวและกิจกรรม
 

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง ADB และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งฯ เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ Green Freight Interventions among SMEs

 

          

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดงานสัมมนา
สรุปผลงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟอร์
จูนรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เสริมเขี้ยวเล็บแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง
ด้านต่างๆ ทั้งด้านหลักสูตรการอบรมการขับขี่ยานพาหนะ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
 และการพัฒนาฐานความรู้ด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ
พิจารณาปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งได้อย่างเป็นระบบ
     	นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดเผยว่า ปัจจุบันภาค
ขนส่งเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง ร้อยละ 37.8 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยเป็นพลังงานที่ใช้
สำหรับการขนส่งทางบกถึง ร้อยละ 79 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และด้วยสภาวะความผันผวนทางสภาพเศรษฐกิจ
 การแข่งขัน และราคาพลังงาน จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในการแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้
ขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจลดลง "โครงการ Green Freight Interventions among SMEs" จึงเป็นโครงการที่จะ
เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคขนส่ง สามารถร่วมกันลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 

     	"โครงการ Green Freight Interventions among SMEs ที่จัดให้มีงานสัมมนาสรุปผลงานในวันนี้ ถือเป็นผลลัพธ์
จากการดำเนินงานผ่านการผลักดันเชิงนโยบายของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน 
ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้ดีขึ้น โดย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สนับสนุนให้ 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคม บริษัทรถยนต์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงการลดการใช้พลังงานในภาคการ
ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม" นายชัยวัฒน์ กล่าว

     	นายธิบดี หาญประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs กล่าวว่า 
โครงการ Green Freight Interventions among SMEs มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 30 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของหลักสูตรการอบรมการขับขี่ยานพาหนะ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน และการพัฒนาฐานความรู้ด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง เพื่อ
นำผลสรุปที่ได้รับไปขยายผลใช้งานให้กับผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐพิจารณา
ปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ขอบเขต 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
Green Technologies and Financing, Driver Training, Reducing Empty Backhaul 

     	"สำหรับผลสรุปงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs ถือเป็นที่น่าพอใจ โดยใน ด้าน
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและแบบจำลองทางการเงิน ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง 
โดยระบุรายละเอียดครอบคลุมถึง การลงทุน ระยะเวลาคืนทุน และผลประหยัด อาทิ อุปกรณ์ลู่ลม ที่สามารถลดการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 4%, ยางประหยัดพลังงาน ที่สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุด 10%, ระบบยกเพลา ลดการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 1.88% และระบบติดตามบอกตำแหน่ง ที่สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 5-15% เป็นต้น โดยการ
ดำเนินงานดังกล่าวโครงการจะเข้าทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง (Fuel Use Baseline) และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งเสนอแผนงานการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานของผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย 10 บริษัท ส่วนการดำเนินงานในด้านการอบรมพนักงานขับรถ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมการขับขี่
ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ทดสอบใช้หลักสูตรอบรมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัด
พลังงานและความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมาจัดอบรมให้กับพนักงานขับขี่รถยนต์ 100 คน และครูฝึกสอนการขับขี่ 10 คน 
ด้านการดำเนินงานลดการขนส่งเที่ยวเปล่า ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในประเด็นของการขนส่งเที่ยวเปล่า 
(Empty Backhaul) ในพื้นที่เป้าหมาย 1 พื้นที่ (Region) และได้มีการทดลองใช้แนวทางการปรับปรุงด้วยการบริหาร
จัดการ ในผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับตรวจวัดผลการประหยัดพลังงาน 5 บริษัท" นายธิบดี กล่าว

     	อย่างไรก็ตาม ภายในงานสัมมนาสรุปผลงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs นอกจาก
จะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแล้ว ยังมีการเสวนา เรื่อง Green Freight เพื่ออนาคตขนส่งไทย ก้าวไกลสู่
สากล ซึ่งจะมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Green Freight และมุมมองด้านพลังงานของผู้ประกอบการขนส่ง นโยบาย
การสนับสนุนด้าน Green Freight ของภาครัฐ ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง แนวทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีประหยัดเชื้อเพลิง และแนวทางการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน นอก
จากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง Green Freight ธุรกิจขนส่ง มั่งคั่งและมั่นคง ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมโครงการ Green Freight Interventions among SMEs และผลสำเร็จในการบริหารจัดการการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมีการเสวนาเรื่อง รู้ลึก รู้จริง Green Freight Technologies ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องด้านพลังงานและด้านขนส่ง และนำเสนอผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคขนส่ง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานด้วย

 อัพเดตเมื่อ 2017-07-03


http://www.fti.or.th/2016/thai/ftinewsdetail.aspx?id=792