:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม > รายละเอียดข่าวและกิจกรรม
 

เออีซีดันขนส่ง-โลจิสติกส์โต4.4%

 

          

เออีซีดันขนส่ง-โลจิสติกส์โต4.4% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยธุรกิจขนส่งทางถนนไทยปีแพะคึกคัก ลุงทนภาครัฐ-เอกชน
-เออีซีหนุน วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:10 น. รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า  ธุรกิจขนส่ง
ทางถนนของไทยในปีนี้คึกคัก เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว  การลงทุนในโครงการของภาครัฐ และเอกชน
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีการเตรียมตัวเพื่อ
รับโอกาสจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยการเข้าไปให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการไทย
ที่เข้าไปลงทุนในประเทศซีแอลเอ็มวี ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ดังนั้นคาดว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศหรือ จีดีพี ในภาคขนส่งและโลจิสติกส์ทางถนนเฉพาะการขนส่งสินค้า จะมีมูลค่า 105,300-
106,600 ล้านบาท โดยขยายตัว 3.2-4.4% จากปีที่ผ่านมาขยายตัวเพียง 0.4%  
สำหรับธุรกิจที่จะลงทุนในกลุ่มซีแอลเอ็มวี เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามแดน ธุรกิจคลังสินค้า คลังสินค้าห้องเย็น และ
รถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้บริการธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหาร เครื่องดื่มและเวชภัณฑ์ เนื่อง
จากสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นรายการสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว  นอกจากนี้ 
ราคาน้ำมันดีเซลที่ลดต่ำลงมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนด้านพลังงานของภาคการขนส่ง รวมถึงทิศทางการลดลงของ
ราคาพลังงานโดยรวมที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลงได้บางส่วน และส่งผลดีต่อการบริโภค  แต่คาดว่า
ในระยะข้างหน้าอัตราค่าขนส่งจะไม่ได้ปรับตัวลงมากนัก เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มทรงตัว 
และนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐที่ลดการนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันและเพิ่มภาษีสรรพสามิต
น้ำมันดีเซล ขณะที่ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องเผชิญต้นทุนด้านอื่นๆ โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าตอบแทนแรงงานซึ่ง
มีสัดส่วนกว่า 39% ของต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถซึ่งมีสัดส่วนกว่า 25 %
ของต้นทุนทั้งหมดอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรสนับสนุนภาคการขนส่ง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 
ทั้งการตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปรับปรุงกฎระเบียบศุลกากรในกระบวนการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนให้
รวดเร็วเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย รวมถึงพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เป้าหมายที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมปัจจัย
การผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ของภูมิภาค“ อัพเดตเมื่อ 2015-05-15


http://www.dailynews.co.th/economic/303642