:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > รอบรู้กับโลจิสติกส์ > รายละเอียดเกี่ยวกับโลจิสติกส์
 

ขนส่งทางทะเลไปยังสหรัฐฯ เริ่มมาตรการนำเข้า10+2

 

          

ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้า 10 เรื่องและข้อมูลเกี่ยวกับคาร์โก 2 
เรื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำสินค้าลงท่า เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการตัก
เตือนและเสียค่าปรับในไตรมาสสุดท้ายของปี 

ข้อกำหนดการตรวจสอบสินค้านำเข้าและเรือบรรทุกสินค้า (Security Filling and Additional Carrier 
Requirement - ISB) หรือรู้จักกันว่า 10+2 ซึ่งออกโดยหน่วยงานศุลกากรตรวจรักษาความปลอดภัยชาย
แดนแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security U.S. Customs and Border Protection –
CBP) ได้กำหนดให้ใช้แล้วอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา 

มาตรการ 10+2 กำหนดให้ผู้ส่งออกและเรือบรรทุกสินค้าส่งข้อมูลเกี่ยวกับคาร์โกมาให้ทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่เรือบรรทุกสินค้าจะส่งสินค้าไปยังดินแดนสหรัฐอเมริกา ผู้นำเข้าสินค้า
จะต้องนำส่งเอกสารนำเข้าเกี่ยวกับส่วนประกอบและเรืองบรรทุกสินค้าทั้งหมด 10 เรื่อง และอีก 2 เรื่องเป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับตู้สินค้าและคาร์โกไปยังหน่วยงาน CBP การส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ CBP ต้องการและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์จะช่วยตรวจตราการป้องภัยการก่อการร้ายได้ เช่น การสแกน
หาวัตถุอันตรายหรือการตรวจสอบโดยตัวบุคคล ตามกฎข้อบังคับที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกเกี่ยวกับกา
รักษาความปลอดภัยซัพพลายเชนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

มาตรการดังกล่าวมีกำหนดล่าช้าไป 12 เดือน แต่ในช่วงระหว่างปีที่แล้วมีการหน่วงเหนี่ยวกฎข้อบังคับดัง
กล่าวและยังคงพิจารณาถึงเรื่องความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นกับผู้นำเข้าจนกระทั่งสามารถสร้างความพอ
จและความเข้าใจร่วมกันได้ 
จนกระทั่งระยะเวลาทดลองได้เสร็จสิ้นไป CBP สามารถปรับ 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อมีการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือส่งเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงเวลา สำหรับสินค้าใดๆที่เจ้าพนักงาน CBP ตรวจ
พบว่าไม่ได้ส่งเอกสารมาก่อน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์หยุดยั้งไม่ให้ปล่อยสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าออกจากท่าเรือได้ 

ด้านผู้ขนส่งทางเรือกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมกับมาตรการดังกล่าวแล้ว โดยปรับการทำงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายมามากกว่า 1 ปีและยังมีการตรวจสอบขั้นตอนอื่นๆ รวมทั้งร่วมมือกับ freight forwarder, โปรกเกอร์
เพื่อติดตั้งระบบรายงาน และเริ่มใช้มาตรการ ISF ก่อนหน้าวันกำหนดเพื่อให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปตามข้อ
บังคับ 10+2 สำหรับผู้ขนส่งทางเรือที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อน ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุเรื่องการขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย ขาดคำแนะนำจาก freight forwarder และข้อยุ่งยากจากซัพพลายเออร์อื่น 

Albert Saphir ประธานที่ปรึกษาการค้านานาชาติท่าเรือ Fort Lauderdale รัฐฟลอริด้า กล่าวว่า เมื่อออก
มาตรการดังกล่าวแล้ว CBP ได้รับคำร้องจากผู้นำเข้าสินค้าหลายราย ถ้าบริษัทใดไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ข้อบังคับ การปรับยังจะเลื่อนไปก่อนอีก 2-3 เดือน แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นำเข้าสินค้าจะไม่ทำอะไรเลย 

"ผู้ที่พยายามในการนำเข้าสินค้าให้เป็นได้ตามข้อกำหนดในปี 2552 แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ยังมีเวลา
อีก 6 เดือน หลังจากนั้นฝ่ายศุลกากรจะกำหนดใช้อย่างเป็นทางการ เพราะผู้ส่งออกอาจจะมีการดึงข้อกำ
หนดออกไปอีก แต่โดยทั่วไปแล้ว สิ่งต่างๆ น่าจะดำเนินไปได้ด้วยดี" Saphir กล่าว 

ระยะเวลาการใช้กลยุทธ์การใช้กฎ ISF ที่สำคัญ ได้แก่ 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ผู้ส่งออกใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ISF ตั้งแต่ 26 มกราคม 2553 จะได้รับการ
ตักเตือนจาก CBP และได้รับคำแนะนำถึงข้อควรปฏิบัติแต่ CBP จะไม่ดำเนินการปรับหรือ Do Not Load 
(DNL) ในช่วงเวลานั้น 

ในเดือนพฤษภาคม CBP จะเริ่มดำเนินการรั้งสินค้าไว้ก่อน ในกรณีไม่ได้มาตรฐาน และใช้มาตรการอื่นๆ 
ดำเนินการแทน แต่ CBP จะไม่ดำเนินการปรับหรือ Do Not Load (DNL) ในช่วงไตรมาสที่สอง 

ในไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเริ่มดำเนินการปรับความเสียหายในกรณีให้ข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงส่งเอกสาร
ไม่ได้ตามกำหนด 
ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะมีการใช้กฎหมายโดยสมบูรณ์ โดยอาจจะมีการใช้มาตรการ DNL ในกรณีที่เรือบรร
จุสินค้ามีความเสี่ยงภัย 


09 Feb 10 , Editorial